Fikk dobbel erstatning etter Norwegian-forsinkelse

Men denne klagen skapte hodebry for Transportklagenemnda

norwegian-thetravelinspector

(ODD ROAR LANGE): Har passasjerene krav på erstatning (kompensasjon) dersom flyet er forsinket eller kansellert? Dette spørsmålet stilles av både flyselskap og deres passasjerer et stort antall ganger per år. Som regel er svaret gitt i lovverket og volder lite hodebry. Men noen ganger kommer man ikke til enighet og saken ender på bordet hos Transportklagenemnda. Og dette saken, mellom passasjerer og Norwegian skapte ekstra hodebry. Spørsmålet var om passasjerene har rett til dobbel erstatning dersom også erstatningsflyet blir forsinket?

Dette er saken

De berørte passasjerene skulle opprinnelige reise med DY7001 fra Oslo til New York 18. oktober 2018. Flymaskinen led imidlertid av en teknisk feil etter forrige flyvning, og dette medførte til slutt at klagers flyvning ble kansellert. Passasjerene ble overført til «rescue flight» DY7901 med avgang 19. oktober. Også denne flyvningen ble også forsinket ved ankomst til New York. En «rescue flight» er ikke en kommersiell flyvning. Det er ikke en flyvning som er planlagt eller en del av selskapets alminnelige ruteprogram, og det selges ikke billetter til flyvningen. Det er en flyvning som har blitt planlagt med det formål å frakte strandede passasjerer frem til sin destinasjon.
-En forsinkelse på en såkalt «rescue flight» må derfor ses i direkte sammenheng med driftsforstyrrelsene på den opprinnelige flyvningen, mener Norwegian og fortsetter:

Passasjerene har allerede mottatt kompensasjon på 600 euro pr. person for uregelmessigheten på DY7001. Å endre rutenummeret fra DY7001 til DY7901 er en nødvendighet, da flyvningen fra Oslo til New York neste dag har det samme rutenummeret (DY7001). Utbetalingen til klager referer til DY7001, men i realiteten er kompensasjonen utbetalt i forbindelse med kontrakten mellom passasjeren og Norwegian. At rutenummeret ble endret var en nødvendighet, og Norwegian anfører at de gjorde rimelige tiltak for å opprettholde transportavtalen mellom passasjerene og selskapet.
Passasjerenes endelige destinasjon var New York, og Norwegian har allerede kompensert passasjerene for den forsinkede ankomsten til sin destinasjon. Norwegian har på ovennevnte grunnlag avvist klagers krav, da dette vil utgjøre dobbel kompensasjon.

Nemnda mener

Nemnda konstaterer at det ikke finnes noen bestemmelse i forordningen som tar sikte på den aktuelle situasjonen. Spørsmålet berøres ikke i forordningens fortale og har heller ikke vært prøvd av EU-domstolen eller i norsk rettspraksis. Nemndas flertall - lederen og forbrukerrepresentantene - påpeker at EU-kommisjonens tolkningsveiledning til forordningen åpner for at passasjerene kan ha rett til ytterligere standarderstatning dersom omrutingsflyvingen blir kansellert eller forsinket. Følgende fremgår av nest siste avsnitt under punkt 4.2:

"Enhver ny ret til kompensation i henhold til artikel 7 gælder for den omlagte flyavgang, der er accepteret i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b eller c, hvis den også aflyses eller er forsinket ved ankomst (se afsnit 4.4.11). Kommisjonen anbefaler, at mulighetene beskrives klart for passagerer, når bistand skal ydes." I mangel av annen regulering, er det etter flertallets syn ingen grunn til at flyselskapet skal unnlate å betale erstatning for en kansellert flyvning bare fordi bookingen har skjedd for å oppfylle selskapets forpliktelse etter artikkel 8.1. Forordningens formål taler i samme retning, ettersom en passasjer på en slik flyvning rammes av tidsspille og ulemper på samme måte som øvrige passasjerer på flyvningen. Flertallet er følgelig av den oppfatning at en passasjer er berettiget til kompensasjon i henhold til artikkel 7 i denne situasjonen om øvrige forutsetninger i henhold til forordningen også er oppfylt.
Tilsvarende må etter flertallets oppfatning også gjelde selskapets forpliktelser vedrørende forpleining i henhold til artikkel 8 og 9.

IMG_5395.jpeg

Mindretallet - bransjerepresentantene - er av en annen oppfatning: Ved en kansellering har passasjerene krav på å bli omrutet til sin endelige destinasjon så tidlig som mulig under sammenlignbare transportvilkår. Passasjeren oppnår ikke nye rettigheter til kompensasjon ved en omruting. Omrutingen er en form for avhjelp som skal sikre at befordringsavtalen oppfylles. Det er dermed ingen ny befordringsavtale som inngås. Det inngås kun én kontrakt. Forordningen gir kun rettigheter til flyvninger som passasjeren har betalt. Omruting gjøres uten ytterligere kostnad for passasjeren. Det gis derfor ingen nye rettigheter til erstatning. Dette støttes av en sak i Tyskland.

Vedtaket

Transportklagenemnda - fly anbefaler at Norwegian utbetaler ytterligere standarderstatning med 600 euro pr. person, totalt 1 800 euro.