Slik skal det bli tøffere tider for miljøsynderne i reiselivet

Og rabatter og pengestøtte til de som satser grønt

Grønne opplevelser, ja takk.                                     Foto: Odd Roar Lange

(ODD ROAR LANGE): Regjeringens reiselivsmelding er uklar, utydelig og vanskelig å måle resultatet av. I tillegg var den stappfull av selvfølgeligheter - og svært lite konkret når det gjelder det viktigste: Bærekraftig reiselivsutvikling. Det er nesten utrolig at Næringsdepartementet vil ha navnet sitt på et så svakt produkt.  
Men det gode ved at meldingen er så svak er at det krevde øyeblikkelig handling fra reiselivet selv. Og sett i ettertid så er det egentlig det beste.
En reiselivsmelding som ikke skapte aktivitet og handling fra aktørene selv ville blitt et skrivebordsdokument med sterkt begrenset verdi.
Men nå spisses kravene fra næringen. Og dette er god lesning for dem som ønsker en bærekraftig Norge.

Viktige og riktige krav

Nå har ni store organisasjoner kommet med felles innspill og klargjøringen av behovene i veikartet for bærekraftig reiseliv.
Forslagene til konkretisering av tiltakspunkter under «dette kan myndighetene gjøre» ble presentert da reiselivsnæringen møtte politisk ledelse i Nærings- og Fiskeridepartementet og Klima- og Miljødepartementet i midten av juni.
Statssekretærer fra begge departement ble overlevert en klar plan og konkrete innspill. 
Og etter min mening er det grunn til å applaudere lista. Og samtidig håpe at det settes av penger til å omgjøre den til handling så snart som mulig.

Overordnet

• Det må utarbeides en tverrdepartemental strategi/handlingsplan for å sikre en bærekraftig utvikling av reiselivet. Dette må være en konkretisering og operasjonalisering, slik at intensjonene i veikartet kan innfris.
• NFD må invitere til konferanse om bærekraftig reiseliv, der også representanter fra luftfart og skipsnæringen inviteres.

Cruisegjester må legge igjen mer penger i land, og det må legges til rette for rabatter for de skipene som satser på miljøvern.                           Foto: Odd Roar Lange

Incentiver/ kompetanse

• Grønn skatteomlegging: Gå fra skatt på arbeid og investeringer til skatt på forurensning.
• Øke konkurransekraften til miljøvennlige skip ved å innføre miljørabatter basert på Environmental Ship Index (ESI).
• Etablere næringslivets CO2-fond etter modell fra NOx-fondet
• Virkemiddelapparatet må få tydeligere mandat til å støtte grønne omstillingstiltak. Det må stilles til rådighet virkemidler for ombygging og for nybygging av miljøvennlige skip, hoteller og miljørettet renovering til hotellbygg som ivaretar de kulturhistoriske verdiene for Norge. Disse virkemidlene må ha en innretning som gjør det mulig for alle reiselivsaktører å søke støtte.
• Det må etableres støtteordninger for opplæring og grønn kompetanseheving • Sesongforlengelse må skje gjennom økte virkemidler til produkt-, opplevelsesutvikling og markedsføring.

Transport

Nye busser og ny teknologi. Slik skal landet bygges.             Foto: Odd Roar Lange

Nye busser og ny teknologi. Slik skal landet bygges.             Foto: Odd Roar Lange

Mottaksplikten må fjernes i havne- og farvannsloven slik at destinasjonene kan sette tak på antall cruisepassasjerer eller skip med miljøhensyn/ bærekraftig utvikling som utgangspunkt.
• Lovverket i yrkestransportloven knyttet til løyvefritak må gjennomgås og oppdateres med tanke på et moderne og bærekraftig reiseliv.
• Tilrettelegging for elektrisk rutetrafikk samt god tilgang på landstrøm og ladestrøm i alle havner, samt krav om landstrøminntak for skip i rutegående trafikk.
• Norge bør gå i front for utvikling av teknologi for elfly
• Utbygging av jernbanestrekningene beskrevet i NTP må fremskyndes
• Bedre kollektivtilbudet i distriktene utenom høgsesong, slik at turister kan ferdes med kollektive transportmidler i Norge hele året
• Prioritere videre utvikling av Entur-appen
Kystverkets forslag til tiltak for verdensarvfjordene må gjennomføres og utvides til også å gjelde alle fjorder.
ECA-sonen må utvides nord for 62 grader nord

Natur

• Natur er vårt sterkeste konkurransefortrinn. Derfor ønsker vi ikke mer liberalisering av motorisert ferdsel i utmark. Ved motorisert ferdsel i reiselivssammenheng må man sørge for at dette skjer i lovlige traseer, i lovlig tidsrom og at ulovlig virksomhet følges opp.
• Større sammenhengende naturområder med urørt preg må tas vare på, også som et grunnlag for reiselivsnæringen.
Nasjonale turiststier-bevilgningene må trappes opp
• Ved utbygginger som forringer natur- og kulturverdier må forhindres. Nye vann- eller vindkraftprosjekter, nye kraftlinjer, store vegprosjekter, ødeleggelser av våtmarksområder og dumping av gruveavfall må reiselivsnæringen på nasjonalt nivå bli en høringspart.
• Norge er blitt en turistdestinasjon for hele verden, dette må også reflekteres i nasjonale budsjetter. Vi mener at kommuneoverføringene fra staten i større grad må dimensjoneres basert på hvor store besøkstall kommunene har.
• Bevilgningene til Innovasjon Norges arbeid for merking av bærekraftig reisemål må styrkes
Håndboken for reisemålsutvikling videreutvikles til å være et verktøy for bærekraftig utvikling av reisemål, skriver Virke Reise Norge, Norsk Reiseliv, NHO Reiseliv,  Fellesforbundet, Den Norske Turistforening, Naturvernforbundet, De Historiske Hoteller og Spisesteder,  NCE Tourism
og HANEN i sin liste til departementene.

Godt jobbet

Tomler opp for en uvanlig klar og tydelig prioriteringsliste. Og jeg håper at aktørene klarer å få med det politiske Norge på dette så snart som mulig. Det kan skape en god fremtid, mange arbeidsplasser og en turisme og et reiseliv som fungerer hele året. 
Den dagen nordmenn og utlendinger tenker «bærekraft» når de hører om ferie og reiser i Norge så kan organisasjonene og politikerne klappe seg selv og hverandre på skulderen. 
Frem til da er det en stor og viktig jobb som venter.