Dette cruisesjokket venter Fjord-Norge

Ny rapport avslører fremtidens Cruise-Norge

Enorme cruisehotell seiler på de norske fjordene. De neste årene kommer det enda flere. Til glede for cruiseselgerne, til uro for cruisemotstanderne. Foto: Odd Roar Lange

(ODD ROAR LANGE): Cruiseturismen i Norge har hatt en sterk vekst de siste 25 årene. Etter en nedgang i 2015 og 2016, viser en solid oppgang i 2017 og 2018 at man fortsatt kan forvente et økende press på norske havner med hensyn til å ta imot cruiseskip. Og slik blir fremtidens cruisetall for Norge. Du finner selve rapporten litt lenger ned.

Ny rapport avslører

Antall cruisanløp i norske havner kommer til å bli mer enn fordoblet - igjen. Og flest anløp blir det i Fjord-Norge-regionen, hvor antall anløp øker med 120 prosent.
Med tanke på at skipene vokser i passasjerantall må vestlandet forberede seg på enorme cruiseutfordringer de neste tiårene.

Det viser helt nye tall i rapporten «Prognoser for cruise i Norge fra transportøkonomisk Institutt (TØI). Rapporten viser oversikter, historien og prognoser for 2018-2060, og er laget på oppdrag fra Kystverket.

Hovedformålet med rapporten er å utarbeide nye prognoser for cruisetrafikk – primært antall anløp av cruiseskip – i norske havner på kort og lang sikt.

Skjermbilde 2018-10-15 11.52.33.png

Rekordveksten fortsetter

Antall cruiseturister i Norge er firedoblet på mindre enn 20 år, fra 200 000 i 2000 til tett oppunder 800 000 i 2018. Antall anløp økte relativt sett mindre – fra ca. 1 200 i 2000 til 2 150 i 2018 – fordi cruiseskipene blir større. Antall passasjerer det var plass til om bord per cruiseanløp i Norge økte fra 784 i 2006 til 1 661 i 2018. Utviklingen i antall cruiseturister og cruiseanløp har vist relativt store svingninger de siste årene. Fra 2014 til 2016 gikk antall passasjerer og anløp mye ned, for deretter å øke kraftig i 2017 og 2018.

Rapporten anslår lavere årlige vekstrater for antall cruiseturister i Norge fram til 2060 enn det som ble anslått i TØIs prognoserapport fra 2014.
Hovedscenariet som presenteres nå er 2,5 prosent årlig vekst 2018-2028 og 1,5 prosent årlig vekst 2028-2060.
Dette gir om lag 1,6 millioner cruiseturister og om lag 2 600 anløp i norske cruisehavner i 2060.
Et annet scenarie viser 3,5 prosent årlig vekst til 2028 og 2 prosent 2028 – 2060 gir om lag 2 millioner cruiseturister i 2060 og om lag 3 250 anløp i norske cruisehavner.

Skjermbilde 2018-10-15 11.54.24.png

Dersom etterspørselen etter cruiseopplevelser i Norge følger samme geografiske utviklingsmønster som i de siste 20 årene, vil størstedelen av veksten i antall anløp i årene 2018-2060 komme i byhavner på Vestlandet. Det forventes en viss vekst på Sørlandet og i Trøndelag, stagnasjon eller svak vekst i Nord-Norge og fortsatt noe nedgang i Oslofjordområdet.

Ingen reduksjon i sikte

Antall cruiseturister i Norge har doblet seg med jevne mellomrom:
110 000 i 1995
200 000 i 2000.
400 000 i 2009
800 000 i 2018.

Mens antallet cruiseturister firedoblet seg fra 2000 til 2018, økte antall anløp med om lag 80 prosent, det vil si mindre enn en fordobling.
Veksten i gjennomsnittlig størrelse skyldes dels at eldre skip erstattes av nye og større skip, og dels at nesten all ny kapasitet består av store (og stadig større) skip, slår TØI fast.

Fordeling regionalt

Vestlandske reisemål dominerer cruisetrafikken i Norge. 19 av i alt 39 cruiseanløpshavner i 2018 ligger i ett av de fire vestlandsfylkene. Vestlandets havner økte sin andel av cruiseanløp fra 57,0 prosent i 1993 til 67,6 prosent i 2018.
Nesten all tilvekst i antall anløp i Norge, 83 prosent de siste 10 årene og 98 prosent de siste fire årene, har kommet i Vestlandshavnene.
Tilveksten 2014-2018 har fortrinnsvis kommet i byene Ålesund, Stavanger, Haugesund og Molde. Og med unntak av av Molde så forventer de tre andre enorm videre vekst allerede neste år, viser tall som Thetravelinspector har hentet inn.
Haugesund har 73000 passasjerer i 2018 og forventer 130 000 om to år. Stavanger øker med 100 anløp neste år. Ålesund havn forventer en økning fra årets 161 anløp til 185 neste år. Og passasjerantallet på skipene øker fra årets 330 000 til 360 000.

Skjermbilde 2018-10-15 17.52.46.png

Populære ferieform

En av de aller viktigste indikatorene for utviklingen i cruiseturismen i Norge fram til 2060 er hvordan cruisetrafikken har utviklet seg de seneste tiår internasjonalt og i Norge. På verdensbasis har antall cruiseturister økt fra ca. 12,0 til 21,3 millioner passasjerer i perioden 2003 til 201339, nær en fordobling på ti år.
Cruise som ferieform forventes fortsatt å utvikle seg raskt. De fire største rederiene i verden øker sin samlede kapasitet med nesten 20 prosent fram mot 2019. Internasjonal cruiseekspert Tony Peisley40 har estimert at et antall på 30 millioner passasjerer vil bli nådd innen ti år, og at 40 millioner er sannsynlig innen 2030 – men avhengig av utviklingen i de asiatiske markedene.

Skjermbilde 2018-10-15 18.42.01.png

Andre ferieformer

Det er også en stor mulighet for at andre deler av reiselivssektoren vil utvikle enda mer attraktive produkter og øke satsningen, som kan ta markedsandeler fra cruise som ferieform, skriver TØI i cruierapporten.
Det øker i så fall konkurransen om turistene, og kan slå negativt ut for cruise generelt og til Norge spesielt. Med en såpass lang tidshorisont som vi har å gjøre med her, er det svært sannsynlig at det vil komme nye produkter på markedet som kan konkurrere med cruise.
F. eks. kan ny transportteknologi gjøre rundreiser (som cruiseskipene i dag gjør) på land eller via fly raskere, enda mer komfortabelt, fleksibelt og billigere enn tradisjonelle cruisereiser kan tilby.
I tillegg kan helt nye ferieformer vi ikke kjenner i dag komme til i fremtiden. Altså er det sannsynlig at konkurransen fra nye ferieformer vil øke, og det kan slå negativt ut for cruiseetterspørselen.
På samme måte er det sannsynlig at ferieformer som charter, storbyferier, natur-, opplevelse-, og aktivitetsferier, verden-rundt reiser/ekspedisjonsreiser, eller andre temareiser vil videreutvikles og satses på av reiselivsaktørene.
Det vil øke konkurranseflaten mot cruise, men kan samtidig øke reiselysten generelt hos mange potensielt reisende, så det anses i sum bare å slå moderat negativt ut, skriver TØI i cruiserapporten som du finner her.