Nå vil de øke flyseteavgiften

...men det velter neppe reisebudsjettet ditt

(ODD ROAR LANGE): Mange har tatt de orde for å fjerne flypassasjeravgiften som ble innført i fjor sommer. Også flere politikere har ønsket å fjerne avgiften. Men lite tyder på at de får ønsket oppfylt. I stedet varsler Regjeringen å øke avgiften neste år. Økningen er imidlertid bare på 1 krone, fra dagens 82 kroner til 83 kroner. Så det er neppe en avgiftsøkning som kommer til å merke i lommeboka di.
Disse må betale flypassasjeravgift (også kalt flyseteavgift):
Avgiften omfatter all ervervsmessig flyging av passasjerer fra norske lufthavner. Flyging fra kontinentalsokkelen og Svalbard mv. er ikke avgiftspliktige.
Transitt- og transferpassasjerer og barn under to år er fritatt for avgift.

Og flyseteavgiften ser ikke ut til å ha endret folks reisevaner i særlig grad.

Her er Regjeringens statsbudsjettforslag:

For 2018 foreslås det å prisjustere avgiften, se forslag til avgiftsvedtak § 1. Videre foreslås avgiftsfritak for NATO mv., se forslag til avgiftsvedtak § 2 bokstav d.

Flypassasjeravgiften ble innført 1. juni 2016. Avgiften er begrunnet med å gi staten inntekter, men den kan også ha en miljøeffekt ved at den reduserer etterspørselen etter flyreiser.

Avgiften omfatter all ervervsmessig flyging av passasjerer fra norske lufthavner. Flyging fra kontinentalsokkelen og Svalbard mv. er ikke avgiftspliktige. Transitt- og transferpassasjerer og barn under to år er fritatt for avgift.

Flypassasjeravgiften ble vedtatt i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2016 med ikrafttredelse fra den tid departementet bestemmer, forutsetningsvis 1. april. Før avgiften ble iverksatt ga EFTAs overvåkingsorgan (ESA) uttrykk for at fritaket for transitt- og transferpassasjerer kunne være statsstøtte. Avgiften ble derfor utsatt til 1. juni 2016, se Prop. 121 LS (2015–2016) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga . Senere ga ESA uttrykk for at fritaket ikke innebærer statsstøtte, og avgiften kunne dermed tre i kraft 1. juni 2016. Saken ble senere klaget inn for ESA. I vedtak av 29. mars 2017 konkluderte ESA med at fritaket for transitt- og transferpassasjerer ikke var statsstøtte etter EØS-avtalens artikkel 61(1).

Flypassasjeravgiften gjelder ervervsmessig flyging av passasjerer. Det er fritak for avgift for militærflyginger. Andre typer flyginger av militærpersonell, for eksempel der sivilt eller militært NATO-personell bruker ordinære rutefly, er ikke fritatt.

Departementet legger til grunn at Norge er folkerettslig forpliktet til å gi fritak for flypassasjeravgiften for flyging av NATOs styrker og personell og av styrker som er med i Partnerskap for fred. Det foreslås derfor å ta inn et slikt fritak i Stortingets avgiftsvedtak, se forslag til avgiftsvedtak § 2 bokstav d. Det gis i dag dispensasjon fra avgiften, og innføringen av et fritak i stortingsvedtaket vil derfor ikke ha noen provenyvirkning.

For 2017 er avgiften 82 kroner per flypassasjer.

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">