«Valutakursen viktigere enn Visit Norways kampanjer»

Knallhard bredside fra Næringsministeren

Hva er årsaken til at turister kommer til Norge. God markedsføring eller gunstig valutakurs? Foto Odd Roar Lange

Hva er årsaken til at turister kommer til Norge. God markedsføring eller gunstig valutakurs? Foto Odd Roar Lange

(ODD ROAR LANGE): Mens norsk reiseliv etterlyser en reiselivsminister svarer næringsdepartementet med budsjettkutt og knallhard kritikk.
For forslaget til nytt statsbudsjett er dyster lesning for Innovasjon Norge som har ansvaret for markedsføringen av Norge som reisemål gjennom Visit Norway.
I forslaget til statsbudsjett som blir oversendt til Stortinget slår næringsministeren til med uvant kraftig kritikk.

Bærekraft

Her er hva ministeren skriver:
Midlene til reiselivsformål (Det foreslås å øremerke 180 mill. kroner til reiselivsformål i 2020) skal bidra til å øke verdiskapingen i norsk reiseliv innenfor bærekraftige rammer. Dette skal skje ved å styrke markedsmulighetene for norske reiselivsaktører gjennom hele året. Det statlige reiselivsarbeidet skal skje i dialog med reiselivsnæringen og øvrige berørte aktører, skriver departementet i dette dokumentet.

Og mens norske reiselivsaktører lokalt og regionalt jobber på spreng for å øke antall turister så ber Næringsdepartementet dem om å legge om strategien:

Tilrettelegging for utvikling av et bredere produkttilbud i norsk reiseliv står sentralt i dette arbeidet.
I et bærekraftsperspektiv er
behovet for å utvikle et mer mangfoldig og lønnsomt reiselivsprodukt viktigere enn å stimulere til en vekst i antall turister.
Et mer mangfoldig produkttilbud kan føre til at flere reiser gjennomføres utenom hovedsesong, og til at flere turister velger å bli lenger i Norge og benytte seg at av flere reiselivsprodukter.
Dette er elementer som tilsier at det statlige reiselivsarbeidet i mindre grad bør fokusere på markedsføring og i større grad på kunnskap, kompetanse og annet utviklingsarbeid rettet mot norske virksomheter og reisemål
, skriver regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett.
Det er mer enn tydelig beskjed til blant annet cruisebransjen som fortsetter med full gass i jakten på rekordbesøk.

I forslaget som leggs frem for Stortinget fortsetter Nærings- og fiskerimidepartementet:
En slik innretning av den statlige reiselivsinnsatsen vil bygge opp under regjeringens mål om å legge til rette for helårlige reiselivsaktivitet på flere reisemål i hele landet.

Digitaliseringen endrer reisevalgene

Bevilgning for 2020 innebærer en reduksjon på 51,5 mill. kroner i forhold til 2019. Reduksjonen begrunnes bl.a. i forventningene om fortsatt vekst i internasjonal turisme det neste tiåret, kombinert med en omfattende digitalisering av reiselivsmarkedet. Sistnevnte har endret måten de reisende finner og velger sine reisemål på.
Trenden for profilering av Norge som reisemål har også gått fra å delta på felles kampanjer med Innovasjon Norge, til at enkeltaktører i større grad enn før har mulighet til å drive egen markedsføring gjennom nye digitale markedsføringskanaler.

Samlet sett tilsier disse faktorene at behovet for statlig forbrukermarkedsføring kan være redusert. Dette gjenspeiles også i Innovasjon Norges ressursbruk de siste årene, der omfanget av forbrukermarkedsføring er blitt gradvis redusert.

Sommerbråk etter Sommarøya

Bråket etter Visit Norways misykkede kampanje med bløffen om klokkeløse Sommarøya, med påfølgende beskyldninger om fake news har ikke bidratt til å øke begeistringen i Næringsdepartementet. Hvor vidt det også har hatt innvirkning på budsjettreduksjonen er uklart. Men det har neppe slått ut i positiv retning. Det er ingen hemmelighet at Røe Isaksen var kraftig irritert på Visit Norway-kampanjen og Innovasjon Norge.
-Jeg har lyst til å beklage, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen da det stormet som verst.

Uklar effekt

Reduksjonen må også ses i sammenheng med at det er uklart hvor stor effekten av den statlige markedsføring av Norge som reisemål er på norsk økonomi samlet sett.
I følge en utredning fra
Samfunnsøkonomisk Analyse (2019) er betydningen av offentlig profilering av Norge som reisemål begrenset sammenliknet med faktorer som svingninger i kostnadsnivå/valutakurs og økonomisk utvikling i turistenes hjemland.
For enkeltbedrifters inntjening er trolig egen profilering av tilbud viktigere enn den statlige innsatsen, som ikke er direkte salgsutløsende. Områdegjennomgangen av næringsfremme i utlandet (2018) konkluderte også med at statens bidrag til å markedsføre norsk reiseliv bør ligge på et lavere nivå enn i dag.

Ordningen med kompetansetilbud i reiselivet skal innrettes i tråd med betingelsene i det alminnelige gruppeunntaket (GBER) for støtte som er forenlig med EØS-avtalen, avslutter Næringsdepartementets i sin del om reiseliv i forslaget til Stortinget.
Du kan lese dokumentet her.

Følg gjerne thetravelinspector på Instagram. Du kan gjøre det her.